o mnie – about

Scroll down for English.

O mnie

Nie wyobrażam sobie oddzielenia pracy twórczej od osobowości. Inspiracje zewnętrzne mają ogromny wpływ na proces twórczy, ale równie ważna jest świadomość siebie. Bycie autentyczną w sytuacji twórczej pozwala mi kreować prawdziwe, szczere, naturalne obiekty. Obiekty, które rezonują z odbiorcami, sprawiają, że ludzie się zatrzymują, cichną, otwierają oczy i wszystkie zmysły. To jest taki cudowny moment chłonięcia, nastawienia na odbiór i niewerbalną rozmowę z przedmiotem ceramicznym.

Motywacja

Odczuwam nieodpartą potrzebę więzienia moich emocji w ceramice.  Tworzę formy abstrakcyjnie przystające do rzeczywistości, praktycznie niepraktyczne, pełne cieni i tajemnic.  Gra światła na powierzchni moich form przyprawia o zawrót głowy, źródło światła umieszczone wewnątrz daje im witalność i misję.

Ceramika użytkowa

Przedmioty codziennego użytku jak kubki, talerze, misy, dzbany, garnki rządzą się swoimi prawami i ograniczeniami, które traktuję jak najlepszą cechę wyrobu coś, o co warto walczyć.

Stosuję gładką glinę i wypalam na kamionkę. Dodatkowo, aby zapewnić higieniczne użytkowanie, szkliwię szkliwami nietoksycznymi przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Formuję ręcznie przy użyciu bardzo wielu technik, również tocząc na kole garncarskim. Zawsze współpracuję z gliną, mój plan jest tylko ideą, która często ewoluuje w trakcie pracy pod wpływem materiału.

Rzeźba

Bardzo lubię światło jako zjawisko. Różni się w zależności od tego dokąd na świecie pojedziemy, czy jesteśmy w górach czy dolinach, w jakiej porze dnia i nocy się znajdujemy. Ten temat stał mi się szczególnie bliski gdy uczyłam się robić zdjęcia moim pracom.

Moje rzeźby to ażurowe struktury stworzone do gry światła i cienia. Tworzę je używając poniższej techniki.

  • wałki lub płaty gliny rozpłaszczam rzucając nimi o twardą powierzchnię,
  • kształtuję je w ręku lub drapuję je na wcześniej przygotowanych formach z kartonu albo obiektach codziennego użytku,
  • po wyschnięciu szlifuję lub drapię żądane fragmenty, stempluję własnoręcznie zrobionymi stemplami, czasem dziurawię je pestkami owoców i owijam drutem,
  • częściowo poleruję do połysku przed i po wypale,
  • kolor nadaję zawiesiną rdzy z gwoździ i szkliwami.

Edukacja

  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  • Ceramika studia własne

English

 

About me

I can not imagine separating creative work from personality. External inspirations have a huge impact on the creative process, but equally important is self-awareness. Being authentic in a creative situation allows me to create true, sincere, natural objects. The objects that resonate with the audience, make people stop, quiet, open their eyes and all the senses. This is such a wonderful moment of absorption and a non-verbal conversation with the ceramic object.

Motivation

I feel an irresistible need to imprison my emotions in ceramics. I create forms that are abstractly compatible with reality, practically impractical, full of shadows and mysteries. The play of light on the surface of my forms makes you dizzy, the light source placed inside gives them vitality and mission.

Functional ceramics.

Daily items such as cups, plates, bowls, jugs, pots are governed by their laws and restrictions, which I treat as the best product of anything that is worth fighting for.

I use smooth clay and I fire to stoneware. In addition, to ensure hygienic use, non-toxic glazing is intended for food contact.

I hand form pieces and also turn on the potter’s wheel. When I work with clay, my plan is just an idea that often evolves during work under the influence of material.

Sculpture

My sculptures are openwork structures created to play light and shadow. I create them using the following technique.

I flaten the rolls of clay by throwing them against a hard surface.
I shape them in my hand or wrap them on pre-prepared cardboard forms or objects of everyday use.
When dry, I polish or rub the desired fragments, I stamp with hand-made stamps, sometimes I punch them with fruit pips and wire.
I partly polish to the gloss before and after the fire.
I color with a slurry of rust from nails or glaze.

Education

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology
Own study ceramics