warsztaty i instalacje – workshops and instalations

Scroll down for English

Warsztaty

Prowadzę indywidualne warsztaty dla osób pragnących wyciszenia, kreatywnej samotności, czasu do wejrzenia w siebie, manualnej samorealizacji, spędzenia kreatywnie czasu blisko natury, uziemienia.

Warsztat składa się z trzech części:

  • Pobudzenie ciała i ducha.
  • Sprecyzowanie myśli.
  • Praca twórcza z gliną.

Podczas warsztatu pracujesz w skupieniu w obecności własnych myśli. Ja jestem wsparciem technicznym. To doświadczenie nosi znamiona medytacji. Wyłączenie z codzienności i koncentracja na pracy twórczej daje ukojenie, dystans do świata i ludzi. Po każdej sesji poczujesz się odświeżony/a i gotowy/a na nowe wyzwania dnia codziennego.

Od 10 lat doświadczam tego terapeutycznego wpływu gliny na moje życie. Przyjdź, spróbuj!

Instalacje

Jedną z moich ulubionych form wyrazu artystycznego są instalacje ceramiczne podczas imprez plenerowych.

Na zdjęciu – Instalacja DEMETER vol.2, Obrazy Ogniem Malowane, Plama Gdański Archipelag Kultury – Gdańsk 2015

English

 

Workshops

I run individual workshops for people who want to experience quiet, creative loneliness, time to look into themselves, manual self-realization, creative creativity of time close to nature, grounding.

The workshop consists of three parts:

Stimulation of body and spirit.
Creation of the thought.
Creative work with clay.

During the workshop you work in concentration in the presence of your own thoughts. I am simply your technical supporter. This experience bears the mark of meditation. Disengagement from everyday life and concentration on creative work gives comfort, distance to the world and people. After each session you will feel refreshed and ready for new  everyday challenges.

For 10 years now, I have experienced this therapeutic effect of clay on my life and I love it. Come on, try it!

Installations

One of my favorite forms of artistic expression are ceramic installations during outdoor events.

In the picture – Installation of DEMETER vol.2, Obrazy Ogniem Malowane, Gdański Archipelag Kultury – Gdansk 2015